คณะกรรมการสมาคม
พล.ต.อ. ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์
นายกสมาคม

 

ศ. ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ
อุปนายก คนที่ 1
 

ดร.ปรยงค์ แก่นลา
อุปนายก คนที่ 2
 

นายอำนาจ ส่างเสริม
อุปนายก คนที่ 3
 

นายอิทธิพล ทองปน
อุปนายก คนที่ 4
 

พ.ต.อ.พงษ์พล พงษ์พานิช
เลขานุการ
 

นางศศิวิมล อนันต์สุชาติกุล
เหรัญญิก
 

พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์
นายทะเบียน
 

พ.อ.อรรถ สิงหัษฐิต
นันทนาการ
 

นางลัดดา จิตรมาศ
ปฏิคม
 

นายปริญญา พิณทอง
ประชาสัมพันธ์
 

พล.ต.อาชวิน ปรีดาสันต์
กรรมการกลาง
 

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
กรรมการกลาง
 

นายอดุลย์ นิลเปรม
กรรมการกลาง
 

นายประศาสน์ ผลแก้ว
กรรมการกลาง
 

พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์
กรรมการกลาง
 

ดร.บุญเพ็ง สืบภา
กรรมการกลาง
 

นายอำนวย ชารีรัตน์
กรรมการกลาง
 

นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์
กรรมการกลาง
 

นายนิกร วีสเพ็ญ
กรรมการกลาง
 

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
กรรมการกลาง
 

นายบุญเทียน องควานิช
กรรมการกลาง
 

นางพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ
กรรมการกลาง
 

นายศุภโชค วีระกุล
กรรมการกลาง
 


Comments