ประวัติความเป็นมา
        ด้วย ศิษย์และครูอาจารย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นจำนวนมาก ต่างรุ่น ต่างวัย ปรารภว่า พวกเราเมื่อออกจากโรงเรียนไปแล้ว ก็ห่างเหิน ไม่ค่อยมีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน หรือทราบความเป็นอยู่ของกันและกัน ทั้งขาดการรวมกำลังกัน เพื่อกระทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเดิม ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งประสิทธิ์ประศาสน์วิชาให้เพื่อการดำรงตน หรือรวมกำลังกันทำประโยชน์ต่อชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นถิ่นเกิดหรือเคยอยู่ อันนับว่าเป็นผู้รู้กตัญญูกตเวทิตาธรรม ความจริงโดยสามัญสำนึก เราทั้งหลายย่อมระลึกถึงอยู่เสมอ  ฉะนั้น ถ้าเราจะหาหนทางรวมเป็นชุมนุมชนหรือจัดตั้งสมาคมขึ้น ย่อมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการตามความประสงค์ ดังกล่าวไว้แล้วได้

        ด้วย เหตุดังกล่าวมาข้างต้นนี้  คณะครูอาจารย์และศิษย์เก่าเบ็ญจะมะมหาราช จึงมีการประชุมปรึกษาหารือกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ต่าง ๆ กันหลายครั้ง ที่ประชุมลงมติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้น เชื่อว่า "เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม" และใช้อักษรย่อประจำตราและเข็มเครื่องหมายว่า "บ.ม.ส."  แก้ไข 3 ครั้ง จึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมขึ้น สมาคมนี้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามเลขอนุญาตที่ ต.18/1504  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2504 และได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2504  ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

รายคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม
 • นายสุวรรณ  คูณพงศ์             นายกสมาคม
 • นายเข็บ  พฤกษพิทักษ์          อุปนายก
 • นายทองอิน  วีสเพ็ญ              เลขานุการ
 • นายหมุน  โสมฐิติ                  เหรัญญิก
 • นายวสันต์  วีสเพ็ญ                นายทะเบียน
 • นายอุเทพ  เทพสิทธา            ปฏิคม
 • นายสมหวัง  ศรีทอง              โฆษณาและเผยแพร่
 • นายเทอด  บุณยรัตพันธุ์         กีฬาและบันเทิง

กรรมการกลาง

 • ขุนวรวาทพิสุทธิ
 • นายสุ่น  อุทิตบุตร
 • นายสุนันท์  ขันอาสา
 • นายเนย  วงศ์อุทุม
 • นายอากาศ  ไสยสมบัติ
 • นายแพทย์เพียร  บุรัสการ
 • นายอาจ  บัวขาว
Comments