ติดต่อสมาคม


เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
600 ถนนสรรพสิทธิ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์ : 045-474404-6
อีเมล : bmalumni@benchama.ac.th


Comments